2015

നാട്ടൊരുമ നാട്ടുകാലിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു സംരംഭം ആയിരുന്നു സ്വന്തമായി ഒരു ആംബുലൻസ് ഈ ചാരിറ്റിക്ക് വേണം എന്നത്. അത് നാട്ടൊരുമ തുടങ്ങി 2016 വർഷത്തോടെ തന്നെ പ്രാബല്യത്തിൽ വരികയും ചെയ്തു. അത് നാട്ടുകലിലും സമീപ പ്രദേശത്തെ കിടപ്പ് രോഗികൾക്കും വളരെ വലിയ ഒരു ആശ്വാസം ആയി മാറി ഈ ആംബുലൻസിന്റെ വരവോടു കൂടി. നാട്ടുകല്ലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളും തികച്ചും ഒരു ഗ്രാമീണ പ്രേദേശം ആണ്.  എന്നാലും എല്ലാം ഉൾപ്രേദേശങ്ങളിലും യാത്ര സൗകര്യം ചെയ്യാൻ നല്ല റോഡുകളും വഴികളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ആ ഒരിടത്തേക്ക് ആണ് നാട്ടൊരുമ നാട്ടുകൽ എന്ന ചാരിറ്റിയുടെ ഒരു ആംബുലൻസ് പ്രൊജക്റ്റ്‌ ആയി നാട്ടൊരുമ കമ്മറ്റി കടന്നു വന്നത്.  എന്തിനും ആദ്യ മുൻപിട്ടു ഇറങ്ങുന്ന നാട്ടൊരുമ uae, ksa. കമ്മറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആണ് ഇതിലേക്കുള്ള ഫണ്ട്‌ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ചുമതല വന്നത് അവർ അത് സ്വന്തം നാടിനു വേണ്ടി വളരെ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ഏറ്റെടുക്കയും അത് പിനീട് നാട്ടൊരുമ നാട്ടുകൽ കമ്മറ്റി നാട്ടിൽ ഉള്ള പ്രമുഖ ആളുകളെയും, കോഴി ബിസ്സിനെസ്സ് ചെയുന്ന നാട്ടിലെ യുവ ബിസ്സിനെസ്സ് കാരുടെ ഒക്കെ കൂട്ടായ സഹായത്തോടെ ഏകദേശം ഒരു മാസത്തിനു ഉള്ളിൽ തന്നെ ആ സ്വപ്ന പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാൻ നാട്ടൊരുമക് കഴിഞ്ഞു. സഹായിച്ച എല്ലാവർക്കും നാട്ടൊരുമയുടെ ആദരം.

2016

നാട്ടൊരുമ നാട്ടുകാലിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു സംരംഭം ആയിരുന്നു സ്വന്തമായി ഒരു ആംബുലൻസ് ഈ ചാരിറ്റിക്ക് വേണം എന്നത്. അത് നാട്ടൊരുമ തുടങ്ങി 2016 വർഷത്തോടെ തന്നെ പ്രാബല്യത്തിൽ വരികയും ചെയ്തു. അത് നാട്ടുകലിലും സമീപ പ്രദേശത്തെ കിടപ്പ് രോഗികൾക്കും വളരെ വലിയ ഒരു ആശ്വാസം ആയി മാറി ഈ ആംബുലൻസിന്റെ വരവോടു കൂടി. നാട്ടുകല്ലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളും തികച്ചും ഒരു ഗ്രാമീണ പ്രേദേശം ആണ്.  എന്നാലും എല്ലാം ഉൾപ്രേദേശങ്ങളിലും യാത്ര സൗകര്യം ചെയ്യാൻ നല്ല റോഡുകളും വഴികളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ആ ഒരിടത്തേക്ക് ആണ് നാട്ടൊരുമ നാട്ടുകൽ എന്ന ചാരിറ്റിയുടെ ഒരു ആംബുലൻസ് പ്രൊജക്റ്റ്‌ ആയി നാട്ടൊരുമ കമ്മറ്റി കടന്നു വന്നത്.  എന്തിനും ആദ്യ മുൻപിട്ടു ഇറങ്ങുന്ന നാട്ടൊരുമ uae, ksa. കമ്മറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആണ് ഇതിലേക്കുള്ള ഫണ്ട്‌ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ചുമതല വന്നത് അവർ അത് സ്വന്തം നാടിനു വേണ്ടി വളരെ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ഏറ്റെടുക്കയും അത് പിനീട് നാട്ടൊരുമ നാട്ടുകൽ കമ്മറ്റി നാട്ടിൽ ഉള്ള പ്രമുഖ ആളുകളെയും, കോഴി ബിസ്സിനെസ്സ് ചെയുന്ന നാട്ടിലെ യുവ ബിസ്സിനെസ്സ് കാരുടെ ഒക്കെ കൂട്ടായ സഹായത്തോടെ ഏകദേശം ഒരു മാസത്തിനു ഉള്ളിൽ തന്നെ ആ സ്വപ്ന പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാൻ നാട്ടൊരുമക് കഴിഞ്ഞു. സഹായിച്ച എല്ലാവർക്കും നാട്ടൊരുമയുടെ ആദരം.

2017

നാട്ടൊരുമ നാട്ടുകാലിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു സംരംഭം ആയിരുന്നു സ്വന്തമായി ഒരു ആംബുലൻസ് ഈ ചാരിറ്റിക്ക് വേണം എന്നത്. അത് നാട്ടൊരുമ തുടങ്ങി 2016 വർഷത്തോടെ തന്നെ പ്രാബല്യത്തിൽ വരികയും ചെയ്തു. അത് നാട്ടുകലിലും സമീപ പ്രദേശത്തെ കിടപ്പ് രോഗികൾക്കും വളരെ വലിയ ഒരു ആശ്വാസം ആയി മാറി ഈ ആംബുലൻസിന്റെ വരവോടു കൂടി. നാട്ടുകല്ലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളും തികച്ചും ഒരു ഗ്രാമീണ പ്രേദേശം ആണ്.  എന്നാലും എല്ലാം ഉൾപ്രേദേശങ്ങളിലും യാത്ര സൗകര്യം ചെയ്യാൻ നല്ല റോഡുകളും വഴികളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ആ ഒരിടത്തേക്ക് ആണ് നാട്ടൊരുമ നാട്ടുകൽ എന്ന ചാരിറ്റിയുടെ ഒരു ആംബുലൻസ് പ്രൊജക്റ്റ്‌ ആയി നാട്ടൊരുമ കമ്മറ്റി കടന്നു വന്നത്.  എന്തിനും ആദ്യ മുൻപിട്ടു ഇറങ്ങുന്ന നാട്ടൊരുമ uae, ksa. കമ്മറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആണ് ഇതിലേക്കുള്ള ഫണ്ട്‌ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ചുമതല വന്നത് അവർ അത് സ്വന്തം നാടിനു വേണ്ടി വളരെ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ഏറ്റെടുക്കയും അത് പിനീട് നാട്ടൊരുമ നാട്ടുകൽ കമ്മറ്റി നാട്ടിൽ ഉള്ള പ്രമുഖ ആളുകളെയും, കോഴി ബിസ്സിനെസ്സ് ചെയുന്ന നാട്ടിലെ യുവ ബിസ്സിനെസ്സ് കാരുടെ ഒക്കെ കൂട്ടായ സഹായത്തോടെ ഏകദേശം ഒരു മാസത്തിനു ഉള്ളിൽ തന്നെ ആ സ്വപ്ന പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാൻ നാട്ടൊരുമക് കഴിഞ്ഞു. സഹായിച്ച എല്ലാവർക്കും നാട്ടൊരുമയുടെ ആദരം. .

2018

നാട്ടൊരുമ നാട്ടുകാലിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു സംരംഭം ആയിരുന്നു സ്വന്തമായി ഒരു ആംബുലൻസ് ഈ ചാരിറ്റിക്ക് വേണം എന്നത്. അത് നാട്ടൊരുമ തുടങ്ങി 2016 വർഷത്തോടെ തന്നെ പ്രാബല്യത്തിൽ വരികയും ചെയ്തു. അത് നാട്ടുകലിലും സമീപ പ്രദേശത്തെ കിടപ്പ് രോഗികൾക്കും വളരെ വലിയ ഒരു ആശ്വാസം ആയി മാറി ഈ ആംബുലൻസിന്റെ വരവോടു കൂടി. നാട്ടുകല്ലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളും തികച്ചും ഒരു ഗ്രാമീണ പ്രേദേശം ആണ്.  എന്നാലും എല്ലാം ഉൾപ്രേദേശങ്ങളിലും യാത്ര സൗകര്യം ചെയ്യാൻ നല്ല റോഡുകളും വഴികളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ആ ഒരിടത്തേക്ക് ആണ് നാട്ടൊരുമ നാട്ടുകൽ എന്ന ചാരിറ്റിയുടെ ഒരു ആംബുലൻസ് പ്രൊജക്റ്റ്‌ ആയി നാട്ടൊരുമ കമ്മറ്റി കടന്നു വന്നത്.  എന്തിനും ആദ്യ മുൻപിട്ടു ഇറങ്ങുന്ന നാട്ടൊരുമ uae, ksa. കമ്മറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആണ് ഇതിലേക്കുള്ള ഫണ്ട്‌ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ചുമതല വന്നത് അവർ അത് സ്വന്തം നാടിനു വേണ്ടി വളരെ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ഏറ്റെടുക്കയും അത് പിനീട് നാട്ടൊരുമ നാട്ടുകൽ കമ്മറ്റി നാട്ടിൽ ഉള്ള പ്രമുഖ ആളുകളെയും, കോഴി ബിസ്സിനെസ്സ് ചെയുന്ന നാട്ടിലെ യുവ ബിസ്സിനെസ്സ് കാരുടെ ഒക്കെ കൂട്ടായ സഹായത്തോടെ ഏകദേശം ഒരു മാസത്തിനു ഉള്ളിൽ തന്നെ ആ സ്വപ്ന പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാൻ നാട്ടൊരുമക് കഴിഞ്ഞു. സഹായിച്ച എല്ലാവർക്കും നാട്ടൊരുമയുടെ ആദരം.

2019

നാട്ടൊരുമ നാട്ടുകാലിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു സംരംഭം ആയിരുന്നു സ്വന്തമായി ഒരു ആംബുലൻസ് ഈ ചാരിറ്റിക്ക് വേണം എന്നത്. അത് നാട്ടൊരുമ തുടങ്ങി 2016 വർഷത്തോടെ തന്നെ പ്രാബല്യത്തിൽ വരികയും ചെയ്തു. അത് നാട്ടുകലിലും സമീപ പ്രദേശത്തെ കിടപ്പ് രോഗികൾക്കും വളരെ വലിയ ഒരു ആശ്വാസം ആയി മാറി ഈ ആംബുലൻസിന്റെ വരവോടു കൂടി. നാട്ടുകല്ലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളും തികച്ചും ഒരു ഗ്രാമീണ പ്രേദേശം ആണ്.  എന്നാലും എല്ലാം ഉൾപ്രേദേശങ്ങളിലും യാത്ര സൗകര്യം ചെയ്യാൻ നല്ല റോഡുകളും വഴികളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ആ ഒരിടത്തേക്ക് ആണ് നാട്ടൊരുമ നാട്ടുകൽ എന്ന ചാരിറ്റിയുടെ ഒരു ആംബുലൻസ് പ്രൊജക്റ്റ്‌ ആയി നാട്ടൊരുമ കമ്മറ്റി കടന്നു വന്നത്.  എന്തിനും ആദ്യ മുൻപിട്ടു ഇറങ്ങുന്ന നാട്ടൊരുമ uae, ksa. കമ്മറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആണ് ഇതിലേക്കുള്ള ഫണ്ട്‌ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ചുമതല വന്നത് അവർ അത് സ്വന്തം നാടിനു വേണ്ടി വളരെ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ഏറ്റെടുക്കയും അത് പിനീട് നാട്ടൊരുമ നാട്ടുകൽ കമ്മറ്റി നാട്ടിൽ ഉള്ള പ്രമുഖ ആളുകളെയും, കോഴി ബിസ്സിനെസ്സ് ചെയുന്ന നാട്ടിലെ യുവ ബിസ്സിനെസ്സ് കാരുടെ ഒക്കെ കൂട്ടായ സഹായത്തോടെ ഏകദേശം ഒരു മാസത്തിനു ഉള്ളിൽ തന്നെ ആ സ്വപ്ന പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാൻ നാട്ടൊരുമക് കഴിഞ്ഞു. സഹായിച്ച എല്ലാവർക്കും നാട്ടൊരുമയുടെ ആദരം.

2020

നാട്ടൊരുമ നാട്ടുകാലിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു സംരംഭം ആയിരുന്നു സ്വന്തമായി ഒരു ആംബുലൻസ് ഈ ചാരിറ്റിക്ക് വേണം എന്നത്. അത് നാട്ടൊരുമ തുടങ്ങി 2016 വർഷത്തോടെ തന്നെ പ്രാബല്യത്തിൽ വരികയും ചെയ്തു. അത് നാട്ടുകലിലും സമീപ പ്രദേശത്തെ കിടപ്പ് രോഗികൾക്കും വളരെ വലിയ ഒരു ആശ്വാസം ആയി മാറി ഈ ആംബുലൻസിന്റെ വരവോടു കൂടി. നാട്ടുകല്ലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളും തികച്ചും ഒരു ഗ്രാമീണ പ്രേദേശം ആണ്.  എന്നാലും എല്ലാം ഉൾപ്രേദേശങ്ങളിലും യാത്ര സൗകര്യം ചെയ്യാൻ നല്ല റോഡുകളും വഴികളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ആ ഒരിടത്തേക്ക് ആണ് നാട്ടൊരുമ നാട്ടുകൽ എന്ന ചാരിറ്റിയുടെ ഒരു ആംബുലൻസ് പ്രൊജക്റ്റ്‌ ആയി നാട്ടൊരുമ കമ്മറ്റി കടന്നു വന്നത്.  എന്തിനും ആദ്യ മുൻപിട്ടു ഇറങ്ങുന്ന നാട്ടൊരുമ uae, ksa. കമ്മറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആണ് ഇതിലേക്കുള്ള ഫണ്ട്‌ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ചുമതല വന്നത് അവർ അത് സ്വന്തം നാടിനു വേണ്ടി വളരെ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ഏറ്റെടുക്കയും അത് പിനീട് നാട്ടൊരുമ നാട്ടുകൽ കമ്മറ്റി നാട്ടിൽ ഉള്ള പ്രമുഖ ആളുകളെയും, കോഴി ബിസ്സിനെസ്സ് ചെയുന്ന നാട്ടിലെ യുവ ബിസ്സിനെസ്സ് കാരുടെ ഒക്കെ കൂട്ടായ സഹായത്തോടെ ഏകദേശം ഒരു മാസത്തിനു ഉള്ളിൽ തന്നെ ആ സ്വപ്ന പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാൻ നാട്ടൊരുമക് കഴിഞ്ഞു. സഹായിച്ച എല്ലാവർക്കും നാട്ടൊരുമയുടെ ആദരം.