കായിക പ്രചോദനം

Support in Sports

കലാ കായിക രംഗത്ത് കുട്ടികളുടെ കഴിവുകൾ മനസിലാക്കുന്നതിനും അവർക്ക് ഭാവിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ നിർദേശങ്ങളും പ്രചോദനങ്ങളും നൽകുന്നതിനും വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു .

more details will update soon...