വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം

Educational support

പഠനത്തിൽ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് പ്രചോദനം നൽകുന്നതിനും പഠന കാര്യങ്ങൾക്കോ മറ്റോ സാമ്പത്തിക ശേഷി ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് പഠനത്തിന് വേണ്ടി സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു .

more details will update soon...