വൈദ്യ സഹായം

Medical Help

തച്ചനാട്ടുകാര പഞ്ചായത്തിൽ അവശത അനുഭവിക്കുന്നവരും മരുന്നിനായി സാമ്പത്തിക ശേഷി ഇല്ലാത്തവരെയും കണ്ടെത്തി അവർക്ക് മരുന്നും വൈദ്യ സഹായവും നേരിട്ട് എത്തിച്ചു നൽകുന്നു .

More information will be update soon