ധന സഹായം

Financial Support

പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നു.തീർത്തും സുതാര്യമായ രീതിയിൽ കമ്മിറ്റി കൂടിയാലോചനക്ക് ശേഷം അർഹരായവരുടെ കൈകളിൽ നേരിട്ട് എത്തിക്കുന്നു.

more details will update soon...