ബോധവല്കരണ ക്ലാസ്

read more :-

ആരോഗ്യ ബോധവൽകരണ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുക. രക്തധാനം ചെയ്യുകയും രക്തദാന സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. മദ്യവും മയക്കുമരുന്നുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലഹരിവസ്തുക്കൾ വർജിക്കുന്നതിനും സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നു..

ദയവായി ക്ഷമിക്കുക . സൈറ്റ് വർക്ക്‌ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു . പിന്നീട് ശ്രമിക്കുക.