ചികിത്സ ധന സഹായം

Read more :-

ഇന്ന് ചികിത്സാ രംഗം വളരെ ചിലവേറിയ ഒന്നാണ്. രോഗത്തിൻറെ ആദ്യ ഗട്ടങ്ങളിൽ തന്നെ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കാൻ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് സാമ്പത്തികവും സാമ്പത്തികേതര സഹായങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു..

ദയവായി ക്ഷമിക്കുക . സൈറ്റ് വർക്ക്‌ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു . പിന്നീട് ശ്രമിക്കുക